Rekonstrukce a modifikace stávající technologie odsíření

Předmětem díla byla dodávka technologických zařízení vykládky vagonů Sorbacalu a dopravy do zásobního sila a realizace stavebních objektů SO1, SO2,SO4 a provozního souboru  PS01 – Pneudoprava, vedoucí z vykládacího místa (kolejová doprava) do sila a technologické vybavení sila.  
Součástí naší dodávky bylo založení a výstavba ocelové konstrukce podpírající 40m silo sorbentu a výstavba budov pro potřebnou technologii a novou rozvodnu.
Podklady pro vypracování stavební části projektu nedostatečně zmapovaly stávající základové podmínky. Po zkušebním vrtu a průzkumu vzorků bylo zjištěno, že základová spára nemá dostatečnou únosnost. Z tohoto důvodu bylo nutné přepracovat statické posouzení založení objektu. Následné vrtací a ostatní stavební práce probíhaly ve stísněném prostoru mezi stávajícími vápennými sily a starou kompresorovnou.
Nová nosná konstrukce pod silem sorbentu odsíření je tvořená masivní ocelovou konstrukcí založenou na 4 pilotách o hloubce do 17 m. Podstatná část prací ve výškách byla prováděna horolezeckým způsobem.
Provozní soubor PS01 – Pneudoprava spočíval v úpravě stáčecích stojanů, doplnění nového potrubí včetně abrazi odolných eutitových kolen a vystrojení technologie sila.
Výkon dopravní cesty materiálu Sorbacal SP je 15 – 20 t/h. Dopravní vzduch pro jedno stáčecí místo je 930 m3/h, tlak 0,2 MPa.
Jedna trasa je dlouhá 60 m z toho 39 m převýšení.
Pneudoprava ústí do sila přes vírový odlučovač. Silo je ve stálém podtlaku díky namontovanému filtru o výkonu 3 000 m3/h.